Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Realizovaná společná zařízení v okrese Prostějov efektivně zadržují vodu v krajině

Dne 30.05.2019 se uskutečnila odborná exkurze pořádaná Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy ve spolupráci s Pobočkou Prostějov Státního pozemkového úřadu na téma „Pozemkové úpravy a protipovodňová ochrana obcí, zadržení vody v krajině“. Exkurze se 60 účastníky proběhla v katastrech obcí Skřípov a Brodek u Konice formou pochůzky po jednotlivých opatřeních s odborným výkladem a následnou diskusí.

Návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice, dokončené již na přelomu tisíciletí, byly na tehdejší dobu zcela ojedinělé a nadčasové. Zadání pro zpracování společných zařízení vycházelo z faktu, že prakticky veškeré srážkové vody v okrese Prostějov naprší na úpatí Drahanské vrchoviny, a proto je nutné právě zde navrhnout opatření sloužící k dlouhodobému zadržení a akumulaci těchto vod, případně k jejímu neškodnému odvedení. Tato myšlenka prakticky o 20 let předběhla v současnosti tolik akcentované téma „Voda a sucho v krajině“. Společná zařízení byla navržena v katastru obce Skřípov na výměře 300 ha a v katastru obce Brodek u Konice na výměře 222 ha.

Realizace společných zařízení probíhají v katastrech obou obcí již 15 let s cílem vytvořit zde „modelová katastrální území“, ve kterých je zrealizována většina navržených společných zařízení a následně bude v delším časovém horizontu možné posoudit přínos a efekt pro obce, občany a zejména pro zdejší krajinu.

Celkově byla ve Skřípově zrealizována společná zařízení v hodnotě 88 mil. Kč a v Brodku u Konice v hodnotě 48 mil. Kč. Jedná se především o 8 vodních nádrží, revitalizace toků, mokřady, tůně, záchytné příkopy, průlehy a rozsáhlé výsadby krajinné zeleně. Veškeré náklady byly hrazeny z evropských dotačních titulů, od programu SAPARD, přes Operační program Zemědělství až po Program rozvoje venkova.

Odborný výklad k prezentovaným společným zařízením provedli projektanti jednotlivých opatření, starostové obcí zmínili účinnost vybudované ochrany intravilánu obcí před bleskovými povodněmi, výrazné zvýšení hladiny podzemních vod, návrat tradičních druhů živočichů a celkové posílení atraktivity zdejší venkovské krajiny.

Exkurze byla zakončena závěrečným neformálním posezením v kulturním době v Brodku u Konice, kde byla diskutována zejména náročnost provádění následné péče o realizovaná společná zařízení, kterou z vlastních prostředků zajišťují obě obce.

 

Zpracoval: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace