Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba a obnova polní cesty VPC7 v k. ú. Žichov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, dokončila v roce 2000 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichov. V rámci plánu společných zařízení bylo navrženo několik polních cest. Polní cesty HPC1 a VPC6 byli vybudovány v roce 2000, polní cesta VPC1 v roce 2002 a nyní byla dokončena polní cesta VPC7.

Cesta VPC7 je dlouhá cca 760 m. Na začátku obce Žichov se cesta napojuje na stávající silnici III/2571 štěrbinovým trubním propustem v délce 8 m, na opačné straně se napojuje na již vybudovanou zpevněnou polní cestu VPC1.

Obnova polní cesty zahrnovala rozrytí stávající polní cesty, úpravu pláně, v místě vedení trasy mimo stávající polní cestu sejmutí ornice. Dále pak provedení nové konstrukce polní cesty s napojením na okolní komunikační síť a sjezdy na okolní pozemky. Návrhová rychlost komunikace je 30 km/h. 

Nová niveleta komunikace je vedena těsně nad stávajícím terénem, což vede k minimalizaci záboru i zemních prací. Povrch vozovky je asfaltový beton.

Cesta je jednopruhová obousměrná, jako výhybny je možné používat navrhované a stávající sjezdy.

Výstavbou polní cesty VPC 7 došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků severně  a východně od obce Žichov po kvalitní komunikaci s odklonění zemědělské techniky mimo obytnou zástavbu a centrum obce a propojení cestní sítě na již vybudovanou cestu. Vlastníkům a uživatelům pozemků se vytvořili podmínky pro efektivní hospodaření. Pro danou lokalitu je tato polní cesta důležitým prvkem veřejného zájmu, umožňuje prostupnost krajiny, slouží nejen vlastníkům a uživatelům přilehlých pozemků, ale i pěší turistice a cykloturistice.

Dne 19. 3. 2018 Pobočka Teplice předala staveniště výstavby polní cesty VPC7 a zahájila tím realizaci dalších navržených zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Žichov. Pobočka Teplice převzala dokončené dílo od zhotovitele stavby dne 17. 7. 2018 a po kolaudaci, která je plánovaná na konec srpna, předá obci Měrunice.

Realizace cesty byla částečně spolufinancována z projektu Programu rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020. Celkové náklady na realizaci opatření činily téměř 3 miliony korun včetně DPH, z toho dotace z PRV byla téměř 1,3 milionu korun včetně DPH.

 

před realizací

před_01.JPG

 

po realizaci

po_01.JPG

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace