Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Společné zařízení roku - biokoridor v k.ú. Dubčany u Liběšic

Pobočka Louny


Soutěž SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ROKU

kategorie: Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

název společného zařízení:  Biokoridor v k. ú. Dubčany u Liběšic

 

Biokoridor BK 11-12 byl realizován jako společné zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dubčany u Liběšic. Podle schválených pozemkových úprav byla nejprve vybudována síť polních cest, podél kterých byl následně vysázen biokoridor. Biokoridor navazuje na biocentrum BC 11 na jižním okraji obce Dubčany, je veden severovýchodním směrem až ke katastrální hranici, kde pokračuje v katastrálním území Tuchořice. Délka realizovaného biokoridoru je cca 1 350 m, výměra 1,5834 ha. V převážné části byl biokoridor zcela nově založen na orné půdě v šíři minimálně 15 m podél polních cest, které jsou jeho součástí. Pouze v části úseku byly rozšířeny stávající remízky a doplněny o novou zeleň.

 

Nově založený biokoridor je tvořen skupinami dřevin vysázenými do oplocených bloků, které se střídají se zatravněnými plochami. Celkem bylo vysázeno 9 bloků dřevin o rozměrech cca 8 x 60 m oddělených travnatými pásy v délce 20 až 50 m. V části biokoridoru je vysázeno několik stromů samostatně mimo oplocenky. V blocích jsou vysázeny stromy a keře v hustotě 1 kus na 1 m2, stromy jsou vysázeny ve dvou řadách ve sponu 6 m. Pro oplocení byly použity dřevěné kůly

a drátěné pletivo. Stromy vysázené mimo oplocenky jsou ukotveny třemi kůly s uvázáním

a opatřeny chráničkami proti okusu zvěří. V prostoru biokoridoru je umístěno několik bidýlek z dřevěných kůlů, které slouží pro usedání dravců. Celkem bylo vysázeno 4 260 keřů, 30 stromů kmenových mimo oplocenky a 180 stromů keřovitých v oplocenkách.

 

Po dobu tří let po založení porostu byla prováděna pěstební péče a po jejím ukončení byl biokoridor předán obci Liběšice.

 

Realizace biokoridoru přispěla ke zvýšení ekologické stability území, byly propojeny stávající prvky ÚSES v krajině, čímž byla umožněna funkčnost místního ÚSES. Biokoridor má současně funkci protierozní, větrolamovou a slouží i ke zlepšení průchodnosti územím. Vzhledem k tomu, že okolní krajina je odlesněným územím využívaným téměř výhradně k zemědělským účelům

a celková krajině estetická i ekologická hodnota území je nízká, doplnění zeleně v území tak přispělo ke zlepšení krajinného rázu. Střídání bloků vysázených dřevin a zatravněných pruhů působí v krajině plasticky a zároveň použití směsi dřevin v oplocenkách napomáhá plasticitě porostů. Pro skladbu dřevin byly použity domácí druhy vhodné do místních podmínek. Prováděním tříleté pěstební péče se zajistil úspěšný růst dřevin a v současné době, po pěti letech od výsadby, jsou dřeviny dostatečně vrostlé a biokoridor je plně funkční.

 

Společné zařízení bylo realizováno s cílem naplnit smysl řešené pozemkové úpravy včetně přínosu pro krajinu a životní prostředí. Realizovaný prvek je součástí ÚSES místního významu a přirozeně doplňuje krajinu a území řešené pozemkovou úpravou.

 

biokoridor.jpg biokoridor2.jpg

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace