Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Společná zařízení v k. ú. Cítoliby

Realizace společného zařízení dle schváleného projektu KPÚ Zeměchy (řešena i část k. ú. Cítoliby).

Terénní úpravy pro akumulaci a vsakování srážkové vody PEO 1

Vybudování za účelem akumulace a vsakování srážkové vody z přilehlých ploch,
o půdorysných rozměrech 80 x 65 m, hloubce 1 m, se svahy ve sklonu 1:8. Dno a svahy objektu byly osety lučním porostem, objekt je součástí nově založeného biocentra (LBC 31).

Rekonstrukce části polní cesty HC 1A (v délce 400 m)

Polní cesta byla rekonstruována v úseku 400 m, v kategorii P 4/30, o šířce jízdního pruhu     3,5m, s krajnicemi 2 x 0,25 m. Kryt vozovky je asfaltový. Podél cesty byl vybudován jednostranný podélný příkop pro odvedení srážkové vody do nového objektu PEO 1. Součástí stavby je sjezd pro zpřístupnění objektu PEO 1, který slouží zároveň jako výhybna.

 

Založení biocentra LBC 31 a biokoridoru LBK 43

Založeny jako nové prvky ÚSES. Biokoridor je veden podél cesty HC 1A a napojuje se na biocentrum v místě objektu PEO 1. Plocha obou prvků je 4,4762 ha. Před výsadbou stromů a keřů bylo provedeno zatravnění celé plochy, celkem bylo vysázeno 194 stromů a 13 170 keřů.

Na jaře po výsadbě byla ještě prováděna péče o zeleň.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Jacobs Consultancy spol. s r. o.

Cílem projektu zpřístupnění pozemků, zlepšení odtokových poměrů lokality, zvýšení ekologické stability krajiny, doplnění nových prvků ÚSES, obnovení průchodnosti krajiny, snížení vodní a větrné eroze, zlepšení krajinného rázu.

Financování z PRV 15. kolo

Cena: téměř 4,8 mil. Kč bez DPH

Zakázku realizovala dle smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2014 firma Vodohospodářské stavby, společnost s r. o., Teplice.

Zahájení prací: 23. 4. 2014

Ukončení: 29. 5. 2015

Technický dozor investora: Atiking s. r. o. Praha (téměř 92 000 Kč bez DPH)


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace