Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polních cest HPC 1 v k. ú. Kryry a HPC 3R v k. ú. Vroutek

Pobočka Louny zajistila v roce 2018 realizaci polních cest v k. ú. Kryry a Vroutek podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Kryry a Vroutek. Obě polní cesty na sebe vzájemně navazují a propojují obě obce.

Polní cesta HPC 1 v k. ú. Kryry

Rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Kryry byla provedena v trase pozemku stávající nezpevněné polní cesty v celkové délce 1,156 64 km. Polní cesta je v kategorii P 4,5/30, s vozovkou z asfaltového betonu š. 3,5 m a štěrkovými krajnicemi š. 0,5 m, v obci jsou krajnice z hrubého drceného kameniva pro možnost zdržení vody ve velkém spádu nivelety vozovky. Odvodnění polní cesty je provedeno do přilehlého terénu příčnými sklony vozovky, podél cesty je doplněn vsakovací drén. Součástí stavby byla instalace ochrany VTL plynovodu a optického kabelu pod cestou.  

Podél cesty byla provedena výsadba 66 ks stromů ve složení: javor mléč, habr obecný, třešeň ptačí, jabloň, dub zimní, hrušeň, jeřáb ptačí, lípa velkolistá.  

Náklady stavby: 7 141 121 Kč

Náklady na výsadbu zeleně vč. tříleté péče do roku 2021: 541 020 Kč

Polní cesta HPC 3R v k. ú. Vroutek

Rekonstrukce polní cesty HPC 3R v k. ú. Vroutek byla provedena v celkové délce 1,1954 km. Cesta byla navržena v trase pozemku stávající nezpevněné polní cesty, ve Vroutku navazuje na místní komunikaci a vede východním směrem až k okraji zástavby, dále vede na východ až ke katastrální hranici s k. ú. Kryry, odkud pokračuje jako polní cesta HPC 1 až na okraj obce Kryry, kde se napojuje na místní komunikaci.  Polní cesta je v kategorii P 4,5/30 jako zpevněná s povrchem z asfaltového betonu, jednopruhová, s výhybnami a sjezdy. Odvodnění polní cesty je do přilehlého ozeleněného terénu a vsakovacího drénu.  

Podél cesty byla po dokončení stavebních prací realizována výsadba 26 ks stromů při jižní krajnici polní cesty, k výsadbě byly použity domácími druhy ve složení:  jabloň,  dub zimní, jeřáb ptačí, lípa velkolistá. 

Náklady stavby: 6 624 349 Kč

Náklady na výsadbu zeleně vč. tříleté péče do roku 2021: 211 272 Kč

 Stavby polních cest byly spolufinancovány z Programu rozvoje venkova.

Rekonstrukcí polních cest se zlepšily podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům, zlepšila se dopravní obslužnost a došlo k propojení obou obcí. V součinnosti s doprovodnou zelení  plní cesty také funkci protierozní a ekologickou. Realizací opatření došlo k zadržení vody v lokalitě, což přispělo k ochraně půdy a zlepšení biologických funkcí krajiny.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace