Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou (dále jen KoPÚ)

Již v pořadí 4. článek o pozemkových úpravách navazuje na předchozí články uveřejňované v Ledeckém zpravodaji. Nyní jsme se posunuli už do 7. fáze pozemkových úprav – do fáze návrhu nového umístění pozemků. Podkladem neboli kostrou pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je plán společných zařízení zpracovaný v předcházející fázi.

Všichni vlastníci dotčení komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Ledce a Klášter nad Dědinou, tj. účastníci řízení, obdrželi doporučenou zásilkou soupis nových pozemků včetně grafické přílohy – návrhu nového umístění parcel. V rámci celého řízení musí pozemkový úřad poštovní zásilky vlastníkovi vždy doručit prokazatelným způsobem. V případě soupisu nových pozemků je zásilka, pokud není vlastník doručovatelem zastižen doma, uložena na poště a po úložní době 10 dnů vhozena do schránky.

Soupis nových pozemků je vlastně „výstup“, tedy přehled nově navrženého umístění pozemků pro každý list vlastnictví s oceněním pozemků podle BPEJ s ceníkem použitých kódů bez srážek a přirážek, výměrou a vzdáleností od centrálního bodu odsouhlaseného na úvodním jednání (pro k.ú. Ledce roh autobusové zastávky, pro k.ú. Klášter n. D. střed makovice kapličky), druhem pozemku včetně omezení vyplývajících z evidovaných právních vztahů (což jsou např. věcná břemena, zástavní právo, předkupní právo apod.)

Každý vlastník obdržel ke svým listům vlastnictví dvojmo soupis nových pozemků: 1x s mapovou přílohou pro kontrolu a 1x pro odsouhlasení s tím, že byl seznámen s návrhem a porovnáním oproti nároku v procentech výměry, ceny a vzdálenosti. Pro úplnost uvádíme, že nároky se projednávaly ve dnech 24.5. a 26.5.2017 v Ledcích a 29.5.2017 na Pobočce Hradec Králové (termíny byly shodné pro obě pozemkové úpravy).  

KoPÚ LEDCE:

1. varianta návrhu byla projednávána 18.7. a 19.7.2018, počet všech účastníků (vlastníků) - 178:

z toho 123 vlastníků dalo písemný souhlas, nesouhlas nebo požadavek na změnu umístění podalo 23 vlastníků a nevyjádřilo se 32 vlastníků

2. varianta návrhu byla projednávána 17.10.2018, počet obeslaných účastníků (vlastníků), kterých se dotkly zapracované požadavky a námitky k 1. variantě návrhu  -  73: z toho 57 vlastníků dalo písemný souhlas, nesouhlas nebo požadavek na změnu umístění podalo 7 vlastníků a nevyjádřilo se 9 vlastníků 

Vzhledem k uplatněným připomínkám bude připravena 3. variantu návrhu - předpoklad projednání v lednu 2019.

Termín plnění prací byl dodatkem ke smlouvě o dílo upraven z 30.11.2018 na 30.3.2019. 

KoPÚ KLÁŠTER NAD DĚDINOU:

1. varianta návrhu byla projednávána 29.8. a 30.8.2018, počet všech  účastníků (vlastníků) - 69:

z toho 54 vlastníků dalo písemný souhlas, nesouhlas nebo požadavek na změnu umístění podalo 15 vlastníků, vyjádřili všichni obeslaní vlastníci

2. varianta návrhu byla projednána 19.9.2018, počet obeslaných účastníků (vlastníků), kterých se dotkly zapracované požadavky a námitky k 1. návrhu  - 19: z toho 12 vlastníků dalo písemný souhlas, nesouhlas nebo požadavek na změnu umístění podalo 4 vlastníci a nevyjádřili se 3 vlastníci

3. varianta návrhu bude projednávána během ledna 2019 s ohledem na změnu Plánu společných zařízení - revitalizaci slepých ramen Dědiny, počet obeslaných vlastníků - předpoklad pouze 8

Termín plnění prací byl dodatkem ke smlouvě o dílo upraven z 30.9.2018 na 15.2.2019. 

A opět musíme pochválit velkou účast vlastníků při projednávání návrhu, zasílání odsouhlasených bilancí poštou či prostřednictvím e-mailu, zájem a spolupráci obce a sboru zástupců vlastníků při řešení umístění nových pozemků.

Vlastníci, kteří se k návrhu nevyjádří, jsou obesláni tzv. výzvou dle § 9 odst. 21 zákona o pozemkových úpravách, která je doručována obálkou s červeným pruhem do vlastních rukou, s uvedením lhůty, dokdy se mohou vyjádřit. Pokud se vlastník nevyjádří, je to bráno jako souhlas s návrhem nového uspořádání pozemků a započítává se do celkového procenta souhlasu s návrhem. Pro vystavení návrhu a vydání rozhodnutí musí být splněna zákonná podmínka souhlasu vlastníků alespoň 60% výměry pozemků řešených v pozemkové úpravě. U KoPÚ Klášter n/D je předpoklad 100 % písemných souhlasů. Pobočka Hradec Králové se vždy snaží dosáhnout co největší spokojenosti všech účastníků řízení, což znamená 100 % souhlasů s pozemkovou úpravou. 

Odsouhlasené soupisy nových pozemků jsou podkladem pro vystavení návrhu oznámením na úřední desce pobočky a obce, kde je možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu. O vystavení návrhu jsou vyrozuměni účastníci řízení, kteří obdrží kopie jimi odsouhlaseného návrhu s tím, že mají poslední možnost uplatnit k návrhu připomínky. V případě dobře projednaného návrhu námitky k vystavenému návrhu nebývají podány.

Poté je svoláno závěrečné jednání a pobočka vydá tzv. 1. rozhodnutí – rozhodnutí o schválení návrhu – předpoklad u obou pozemkových úprav je jaro 2019. 

Pro nás osobně tentokrát budou perlami úspěšně dokončené pozemkové úpravy v roce 2019, a to k plné spokojenosti všech účastníků.Také bych chtěla poděkovat za vynikající spolupráci bývalému zastupitelstvu obce Ledce a nadále pokračovat ve spolupráci i s nově zvoleným zastupitelstvem.

Takže vzhůru do nového roku 2019. 

Příloha: 2. varianty návrhů pro KoPÚ Ledce a KoPÚ Klášter nad Dědinou


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace