Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce s odbornou veřejností

Níže naleznete všechny partnerské dohody, které SPÚ uzavřel s odbornou veřejností. Pro zobrazení a stažení konkrétní dohody klikněte na její název. 

1.    SPÚ a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zápis o vzájemné spolupráci a poskytování výstupů v oblasti identifikace parcel z hlediska lokalizace k vymezení zvláště chráněných území.

2.    SPÚ a Agrární komora České republiky

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru, aktivní podpora Generelu vodního hospodářství

3.    SPÚ a Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - předkládání podnětů a návrhů APG směrem k SPÚ na úpravu právních předpisů, metodik a pracovních postupů; spolupráce při udržování a trvalém zvyšování odbornosti v oboru PÚ, spolupráce při pořádání celostátních odborných konferencí a seminářů

4.    SPÚ a "CzechGlobe" - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Smlouva o spolupráci v oblasti monitoringu sucha

5.    SPÚ a Česká zemědělská univerzita v Praze

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů a pořádání workshopů

Memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby monitoringu eroze zemědělské půdy - sběr a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR

6.    SPÚ a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, odborné činnosti, vzdělávání, projektování, tvorba časopisu, soutěží

Dodatek č. 1 ze dne 3. 4. 2020

7.    SPÚ a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Koordinační skupina pozemkových úprav je zřízena jako diskusní platforma pro oblast působnosti Státního pozemkového úřadu zaměřené na pozemkové úpravy. Cílem zřízení KSPÚ je umožnění vzájemné komunikace státu, zastoupeného SPÚ, který je garantem provádění pozemkových úprav v České republice s odbornou veřejností, která je z titulu § 18 zákona č. 139/2002 Sb. garantem kvality a celkové úrovně zpracování návrhů pozemkových úprav a případně se zástupci dalších úřadů, jejichž činnost má úzké vazby na proces pozemkových úprav.

Statut koordinační skupiny

Jednací řád

8.    SPÚ a Českomoravská myslivecká jednota, z. s.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se zlepšování kvality života ve venkovské krajině vytvářením vhodných podmínek pro hospodaření na zemědělské a lesní půdě, zajišťováním ochrany a zúrodnění půdního a lesního fondu, řešením odtokových poměrů a retence vody v krajině a zvýšením ekologické stability venkovského prostoru. Dále se dohoda týká mysliveckého hospodaření, pozemkových úprav a správy majetku.

9.    SPÚ a ČR – zeměměřický úřad

Dohoda o poskytování dat České permanentní sítě GPS pro určování polohy CZEPOS (přístup k datům CZEPOS)

10.    SPÚ a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

11.    SPÚ a Lesy České republiky, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech:

1. provádění Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), jejichž předmětem je též lesní majetek spravovaný LČR, s.p. a to zejména při přípravě a shromažďování vstupních údajů, podkladů a informací pro zahajování KoPÚ a zpracovávání návrhů KoPÚ, dále v oblasti zpracovávání návrhů KoPÚ a jejich realizace včetně možnosti jejich spolufinancování,

2. správa majetku při řešení nesouladů mezi evidovaným a skutečným využitím lesní a zemědělské půdy a s tím souvisejících změn v příslušnosti hospodaření s těmito pozemky či porosty v souvislosti se vytvářením a správou rezervy státní půdy, při řešení problematiky správy vodních děl a vodních toků a také v oblasti vytváření a správy honiteb,

3. ostatní oblasti, zejména při přípravě návrhů legislativních předpisů, při pořádání konferencí, seminářů, workshopů na celostátní i regionální úrovni, atd.

Dodatek č. 1 ze dne 3. 4. 2017 

12.    SPÚ a Ministerstvo zemědělství

Koordinační smlouva o přístupu ke sdíleným aplikacím MZe a datům MZe

Smlouva o zpracování osobních údajů - oprávnění zpracovávat osobní údaje fyzických osob ze Společného zemědělského registru

Smlouva o společném nákupu k zadávání veřejných zakázek na "Povinné komodity," příp. další veřejné zakázky

13.    SPÚ a Ministerstvo zemědělství; Lesy České republiky, s.p.; Povodí Labe, státní podnik; Povodí Vltavy, státní podnik; Povodí Odry, státní podnik; Povodí Ohře, státní podnik; Povodí Moravy, s.p.; SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s.

Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

14.    SPÚ a Ministerstvo vnitra

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na produkty VMware

15.    SPÚ a Ministerstvo životního prostředí

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti rezervy státní půdy pro zajištění rozvojových programů státu, protierozní ochrany zemědělské půdy a koordinace postupů v procesu pozemkových úprav

16.    SPÚ a Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Dohoda o vzájemné spolupráci - rozvojové strategie obcí a regionů, vytváření podmínek pro využití dotací z PRV, informace, školení, semináře

Dodatek č. 1  ze dne 6. 4. 2017

17.    SPÚ a Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Memorandum o spolupráci týkající se poskytování informací a osvěty zemědělských oborů a klíčových témat (udržitelné zdroje hospodaření s přírodními zdroji a zabezpečení vodních zdrojů, půda jako výrobní prostředek zemědělce a její ochrana, rizika eroze a sucha, vliv klimatických změn a zmínění jejich dopadů na zemědělskou krajinu apod.)

Dodatek č. 1 ze dne 13. 3. 2019

Dodatek č. 2 ze dne 11. 11. 2019 

18.    SPÚ a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Smlouva o zajištění některých informací evidovaných SPÚ o klientech žádajících o vybrané druhy podpor poskytovaných PGRLF, a.s. - umožnění vzdáleného přístupu zaměstnancům PGRLF, a.s. do aplikace Centrální dlužník pro ověřování bezdlužnosti žadatele o různé typy podpor z fondu

19.    SPÚ a Policie České republiky

Dohoda o připojování objektů do systému centralizované ochrany PČR

20.    SPÚ a Povodí Labe, státní podnik 

Všechny dohody s povodími (č. 16 –  19) se týkají vzájemné spolupráce v oblastech rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu, přípravy a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, přípravy a realizace protipovodňových opatření, řešení odtokových poměrů a retence vody v krajině, protierozní ochrany zemědělské půdy, legislativy a vzájemného majetkoprávního vypořádání

Dodatek č. 1 ze dne 28. 4. 2017 

21.    SPÚ a Povodí Moravy, státní podnik

Dodatek č. 1 ze dne 10. 5. 2017

22.    SPÚ a Povodí Odry, statní podnik

Dodatek č. 1 ze dne 24. 4. 2017 

23.    SPÚ a Povodí Vltavy, státní podnik

Dodatek č. 1 ze dne 15. 5. 2017 

24.    SPÚ a Ředitelství silnic a dálnic

Dohoda o vzájemné spolupráci příslušných složek ŘSD SPÚ, spolupráce při přípravě a výstavbě liniových staveb dálnic a silnic I. Třídy (koordinace nakládání se zemědělskými nemovitými věcmi státu a koordinace činností v rámci PÚ a při přípravě projektů stavby)  

Dodatek č. 1 ze dne 6. 2. 2017

Dodatek č. 2 ze dne 16. 8. 2017

25.    SPÚ a Sdružení místních samospráv České republiky  

Dohoda o vzájemné spolupráci - školení, informace, marketing

Dodatek č. 1 ze dne 24. 4. 2017

26.    SPÚ a Spolek pro obnovu venkova ČR

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací, marketingu a PRV, spolupráce v oblasti pozemkových úprav a implementace venkovské regionální politiky

Dodatek č. 1 ze dne 3. 4. 2017 

27.    SPÚ a Správa železniční dopravní cesty

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se koordinace činností při provádění pozemkových úprav a při správě majetku státu pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

28.    SPÚ a Svaz měst a obcí

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se školení, informací a marketingu

Dodatek č. 1 ze dne 24. 4. 2017

29.    SPÚ a Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Smlouva o realizaci odborné praxe a stáže studentů

30.    SPÚ a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových    

Zápis o podmínkách přístupu k Elektronickému aukčnímu systému

31.    SPÚ a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dohoda o vzájemné spolupráci v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru

Dodatek č. 1 ze dne 31. 10. 2018 

32.    SPÚ a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Dohoda o spolupráci v oblasti monitoringu eroze zemědělské půdy, rozvoj a další využití možnosti monitoringu eroze zemědělské půdy, prezentace monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho výsledků a vyhodnocování monitorovaných erozních událostí

Dodatek č. 1 ze dne 18. 3. 2019 

33.    SPÚ a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Dohoda o vzájemné spolupráci týkající se sdílení výsledků výzkumů a jejich uplatňování v praxi a zpracování pozemkových úprav a hospodaření s vodou

Přečteno: 3358x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace