Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Informace pro zájemce o pronájem bytů, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit

1. Žádosti o pronájem

Kompetence stanovené pro Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ”) jako pronajímatele vykonává místně příslušný Krajský pozemkový úřad, případně jeho pobočka (dále jen „pracoviště). Zájemce o pronájem uplatní svůj zájem podáním písemné žádosti o pronájem na příslušné pracoviště (viz vzor Žádosti - web), v jehož územní působnosti se pronajímaný byt nachází (viz seznam kontaktů na www.spucr.cz). Žádost zaslaná e-mailem má pouze informativní charakter, proto je nutné doručit na příslušné pracoviště žádost v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem. Žádost
o pronájem nemovitostí musí obsahovat:

  • jednoznačnou specifikaci zájemce o pronájem,
    • titul, jméno, příjmení, rodné číslo - u osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo, se uvede datum a rok narození, bytem,
    • plnou moc (v případě, že je zájemce o pronájem zastoupen zmocněncem), opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které je patrný rozsah jednatelských oprávnění osoby jednající za zmocnitele,
  • specifikaci předmětu žádosti,
  • specifikaci účelu pronájmu (uspokojování bytových potřeb),
  • datum a podpis.

SPÚ neeviduje zájemce o pronájem bytu v tzv. „pořadníku na přidělení bytu”.

2. Postup v případě, kdy je více zájemců tentýž byt

V případě, že SPÚ uzavírá nový nájemní vztah, musí být veden snahou o to, aby neodůvodněně nesnižoval výnos z pronajímaného majetku. Z tohoto důvodu musí být za situace, kdy o pronájem požádá více subjektů, realizována výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy (dále jen „výzva“). Podrobnosti týkající se výzvy obsahuje Řád výzvy (viz web).

3. Omezení ve vztahu k osobě, se kterou má být uzavírán smluvní vztah

Před uzavřením jakékoliv nájemní smlouvy pronajímatel prověří, zda dotyčný subjekt není dlužníkem SPÚ. Nelze pronajímat byty osobám, které jsou dlužníky SPÚ, a to ani jejich rodinným příslušníkům.

4. Evidence osobních údajů

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může SPÚ zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat v případech v tomto ustanovení uvedených, mj. jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy. Proto je nutné, aby osoby žijící v bytě s nájemcem, udělily SPÚ souhlas se zpracováním jejich osobních údajů před uzavřením nájemní smlouvy. Za nezletilé dítě (děti) udělí souhlas se zpracováním osobních údajů rodiče, případně poručník. Potřebné formuláře poskytne příslušné pracoviště.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace