Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba polních cest v k. ú. Odrlice a v k. ú. Cholina

Projekt “Výstavba polních cest C31,C22 v k.ú. Odrlice a C24 v k.ú. Cholina“ je poslední, v pořadí třetí etapou realizace společných zařízení KoPÚ Odrlice a JPÚ Cholina, které probíhají od roku 2008. První dvě etapy byly zaměřeny na úpravu vodoteče Vojnické Stružky na spodním a středním toku, na vybudování propustků, mostků a komunikací. Třetí etapa se věnuje vlastním protipovodňovým opatřením v prostoru západně od zastavěné části obce Odrlice, která je silně erozně ohrožená.

V letošním roce proběhla výstavba polních cest C22, C31 s příkopy PŘ1, PŘ2, PŘ3, PŘ9, PŘ10, PŘ11 a výsadba interakčních prvků zeleně IP1, IP2, IP3, IP11, IP12, IP15 v k.ú. Odrlice a současně výstavba PC C24 s příkopy PŘ4, PŘ5, PŘ12 v k.ú.  Cholina. Stavba polních cest rozděluje erozně ohrožený svah, který se nachází nad obcí. Cesty C22 a C31 jsou napojeny na již vybudovanou polní cestu C1 a zpřístupní pozemky dle schváleného návrhu pozemkových úprav. Příkopy podél polních cest budou odvádět vodu z přívalových dešťů a sněhu při jarním tání do již upraveného koryta vodoteče Vojnická Stružka a mimo zastavěnou část obce. Výstavba polních cest C22, C31 s příkopy PŘ1, PŘ2, PŘ3, PŘ9, PŘ10, PŘ11 a výsadba prvků zeleně IP1, IP2, IP3, IP11, IP12, IP15 v k.ú. Odrlice jsou financovány z prostředků Programu rozvoje venkova za celkovou cenu 8 135 tis. Kč, z níž může být poskytnuta dotace ve výši 8 127 tis. Kč. Polní cesta C24 s příkopy PŘ4, PŘ5, PŘ12 v k.ú. Cholina je financovaná z VPS (státní rozpočet) za cenu 3 850 tis. Kč. Z důvodu, že část pozemkové úpravy v k.ú. Cholina byla provedena jako jednoduchá pozemková úprava, nebylo možné navržené prvky PSZ (Plán společných zařízení) při podání žádosti o dotaci (únor 2017) financovat z PRV. Stavba byla ukončena v říjnu 2017. Tím byla dokončena realizace prvků PSZ na severní části obce, která řeší protierozní a protipovodňovou ochranu obce v dané lokalitě. Všechna vybudovaná společná zařízení byla vybudována na pozemcích obce.

Polní cesta C22 - vedlejší, zpevněná asfaltobetonem, jednopruhová polní cesta kategorie P3,5/30 o délce 0,854 km. Komunikace je navržena v šířce koruny 3,5 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržen 2,5 %, krajnic 6 %. V podélném profilu trasa polní cesty respektuje stávající konfiguraci terénu. Součástí je odvodňovací příkop, který vede po celé délce polní cesty. Podél cesty jsou navrženy k výsadbě interakční prvky zeleně IP1, IP2, IP3.

Polní cesta C31 - vedlejší polní cesta, zpevněná asfaltobetonem, navržena v kategorii P4/30. Celková délka polní cesty je 1,234 km s odvodňovacím příkopem a interakčními prvky zeleně IP11, IP12, IP 13, IP14 a IP15. Komunikace je navržena v šířce koruny 4,0 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržen 2,5 %, krajnic 6 %. V podélném profilu trasa polní cesty respektuje stávající konfiguraci terénu.

Polní cesta C24 - vedlejší polní cesta s odvodňovacím příkopem je řešena jako jednopruhová,  polní cesta v návrhové kategorii P4/30 s interakčními prvky zeleně IP18, IP19, IP20, IP29. Povrch polní cesty je zpevněn asfaltobetonem. Délka trasy polní cesty je 0,975 km. Komunikace je navržena v šířce koruny 4,0 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržen 2,5 %, krajnic 6 %. V podélném profilu trasa cesty respektuje stávající konfiguraci terénu. Podél cesty jsou navrženy svodné příkopy PŘ4, PŘ5, PŘ12.

 

před realizací

před realizací.jpg

 

před realiací 2.jpg

 

po realizaci

po realizaci.jpg

 

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace