Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení správy vodohospodářských staveb České Budějovice

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení správy vodohospodářských staveb České Budějovice.

Č. j.: SPU 272771/2017

Datum: 7. 6. 2017

 

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení správy vodohospodářských staveb České Budějovice,

 

v oboru služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace. Místem výkonu služby je Praha.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 8. 2017.

 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • zajištění správy, údržby a provozu staveb k vodohospodářským melioracím pozemkům ve svěřeném území,

 • provádění kontrolních prohlídek staveb vodních děl,

 • jednání s orgány státní správy, správci povodí a vodních toků, vlastníky a uživateli pozemků, obcemi v souvislosti se správou a údržbou staveb vodních děl,

 • vyjadřování ke stavebním záměrům, projektovým dokumentacím, k územně plánovací dokumentaci a ke komplexním pozemkovým úpravám z hlediska dotčení staveb vodních děl,

 • prověřování pozemků z hlediska výskytu staveb vodních děl,

 • práce s informačními systémy.

   

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 22. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@spucr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID Datové schránky: z49per3).

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení správy vodohospodářských staveb České Budějovice“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru

 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky

 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. písemným čestným prohlášením.

 

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • motivační dopis.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 6. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy Poslední aktualizace
Žádost o přijetí do služebního poměru 7.6.2017
Čestné prohlášení občanství 7.6.2017
Čestné prohlášení vzdělání 7.6.2017
Čestné prohlášení svéprávnost 7.6.2017
Čestné prohlášení zdravotní způsobilost 7.6.2017

Tisk